Till innehåll på sidan

MSB:s operativa arbete nationellt

Vi håller ihop krishanteringen på nationell nivå och följer ständigt omvärldsläget. MSB driver ett antal forum för att dela information och för att skapa en god beredskap bland aktörerna i krishanteringssystemet.

MSB följer omvärldsläget och bedömer hur den nuvarande utvecklingen påverkar vårt samhälle. MSB:s fokus är konsekvenser för målen för vår säkerhet, det vill säga hur situationen påverkar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Vi håller ihop krishanteringen på nationell nivå och samlar regelbundet myndighetschefer, operativa chefer, kommunikationsdirektörer och handläggare från olika myndigheter och organisationer för att skapa en gemensam lägesbild och diskutera aktuella frågor.

Det förändrade omvärldsläget, både den säkerhetspolitiska utvecklingen och pandemin som fortfarande pågår, för med sig risker för störningar i internationella leveranskedjor, och kan påverka försörjningen av samhällsviktiga varor. MSB följer, tillsammans med andra, utvecklingen noga, identifierar möjliga störningar och bedömer konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter. Ansvariga myndigheter arbetar gemensamt med åtgärder för att samhällets viktigaste verksamheter inte ska drabbas och förbereder hur prioriteringar ska göras om det uppstår bristsituationer.

MSB ser dessutom till att information till allmänheten är samordnad och att samhällets resurser används effektivt. Tillsammans med en stor grupp centrala myndigheter har MSB tagit fram en kommunikationsstrategi och budskap om totalförsvaret. Vi driver också ett särskilt forum för resurssamordning för att centrala myndigheter ska ha en gemensam uppfattning om risker för störningar i varuflöden.

Cybersäkerhet

Inom IT- och cybersäkerhetsområdet gör MSB, tillsammans med andra myndigheter och nätverk, bedömningar av cyberhot och risker för samhället. MSB tar också fram rekommendationer och ger tekniskt stöd. Varje vecka sammanställer CERT-SE sin omvärldsbevakning och publicerar den i ett veckobrev på cert.se.

cert.se

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats för krisinformation till allmänheten. Här finns en händelsesida med svenska myndigheters information om kriget i Ukraina. Webbplatsen har också en särskild sida med information om omvärldsläget riktad till barn.

Kriget i Ukraina på krisinformation.se

Senast granskad: 8 december 2022

Till toppen av sidan