Till innehåll på sidan

MSB:s bedömning av läget

MSB:s övergripande bedömning är att målen för vår säkerhet upprätthålls men är påverkade i olika grad.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen medför fortsatt ökade risker för Sverige utifrån ett krishanterings- och beredskapsperspektiv. Det finns en stor osäkerhet kring såväl händelseutvecklingen som de breda och komplexa konsekvenserna av den. MSB verkar utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv och vill utifrån det betona vikten av att samtliga aktörer upprätthåller en god lägesbild för att kunna identifiera och tolka avvikande händelser och aktiviteter samt vid behov samverka och delge andra den information som behövs.
Samtidigt vill MSB understryka vikten av att samtliga aktörer säkerställer att information om samhällets sårbarheter hanteras och delas varsamt.

Energiförsörjningen och den ekonomiska situationen påverkas, dock inte uteslutande, av det säkerhetspolitiska läget. Energiförsörjningen bedöms för närvarande vara stabil, men det finns risker inom elförsörjningen under vinterns höglasttimmar.

Störningar i produktion och leveranser av kritiska varor fortsätter att ha en tvärsektoriell påverkan. Situationen inför höst och vinter är osäker, där brist på information och möjliga ansvarsgap kan innebära att aktörer behöver fatta snabba beslut på osäkra grunder.

I CERT-SE:s samlade omvärldsbevakning har händelser med påverkan på samhällets informations- och cybersäkerhet uppmärksammats. I övrigt ses inga större avvikelser från det normala flödet. Läget avseende cyberrelaterade händelser och företeelser kan dock snabbt förändras.

Flera samhällsviktiga verksamheter har påverkats av en hög belastning under en längre period, vilket skulle kunna påverka krishanterings- och beredskapssystemets förmåga att hantera ökad osäkerhet, ett eventuellt försämrat läge eller parallella händelser. Aktörers kontinuitetshantering är därför fortsatt avgörande.

Senast granskad: 20 oktober 2022

Till toppen av sidan