Till innehåll på sidan

Det här gör MSB för att stödja Ukraina och omkringliggande länder

Kriget i Ukraina har lett till svåra humanitära konsekvenser såväl i Ukraina som i angränsande länder. Sverige och MSB får genom EU många förfrågningar om hjälp till de länder som drabbats av krigets effekter. Förfrågningar kan också gå via olika FN-organ med vilka MSB har ett etablerat samarbete.
På den här sidan berättar vi mer om vad MSB gör i den pågående insatsen.

MSB:s bedömning av läget

MSB har följt händelseutvecklingen i och runt Ukraina sedan årsskiftet för att bedöma konsekvenserna för Sverige som samhälle, främst för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och våra grundläggande värden . Vi arbetar tillsammans med bevakningsansvariga myndigheter och samverkar med en rad andra myndigheter och aktörer.

Ett antal myndigheter, däribland MSB, har anpassat verksamheten med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget.

 • Lägesbedömning

  Den säkerhetspolitiska utvecklingens direkta påverkan på Sverige är begränsad, och MSB bedömer att målen för vår säkerhet upprätthålls. Sveriges ansökan om ett medlemskap i Nato kan innebära en ökad risk för olika aktiviteter riktade mot Sverige under en tid framöver.


  Antalet skyddsökande som kommer till Sverige från Ukraina har minskat sedan i mars. Samtidigt pågår fortfarande ett arbete hos myndigheter, kommuner och frivilliga för att ta emot människor på flykt och etablera dem i Sverige.

  Det förändrade omvärldsläget, både gällande den säkerhetspolitiska utvecklingen och andra skeenden som till exempel den ännu pågående pandemin, innebär en risk för störningar i försörjning av kritiska varor och tjänster. Det är något som flera myndigheter följer noga, och berörda aktörer ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.

  CERT-SE uppmanar fortsatt alla aktörer att vara uppmärksamma på överbelastningsattacker och nätfiske (till exempel vilseledande e-post) och att fortsätta dela information om de ser avvikelser i sina it-miljöer. I CERT-SE:s samlade omvärldsbevakning ses inga större avvikelser från det normala flödet. Läget avseende cyberrelaterade händelser och företeelser kan dock snabbt förändras. CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter.

Stöd till svenska myndigheter

MSB har beredskap att stödja svenska myndigheter som ansvarar för att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina. MSB driver ett antal forum för att dela information och för att skapa en god beredskap bland aktörerna i krishanteringssystemet. Syftet är ta fram och dela lägesbilder och information, samordna kommunikation och resurser.

Inom det aktörsgemensamma arbetet bedrivs bland annat forum för myndighetschefer, operativa chefer med bland annat närmast berörda bevakningsmyndigheter och andra samhällsviktiga aktörer. Ordinarie regelbundna samverkanskonferenser sker, liksom kommunikationssamordningsforum. Till exempel driver och genomför MSB aktörsgemensamma forum för resurssamordning. Syftet med dessa möten är att upprätthålla en gemensam uppfattning av pågående och möjliga störningar i varuflöden som har, eller kan komma att få, påverkan på samhällsviktig verksamhet.

MSB samverkar löpande och tätt med Försvarsmakten utifrån ett totalförsvarsperspektiv, som innefattar diverse operativa åtgärder, inklusive kommunikationsstrategi och budskap kring totalförsvar.

Cybersäkerhetsfrågorna i hanteringen handlar mest om bedömningar av cyberhot och risker för samhällets funktionalitet samt att vidta operativa åtgärder såsom att bland annat publicera och sprida rekommendationer om cyberhygien, nätfiske och överbelastningsattacker.

CERT-SE har fortsatt utökad samverkan med nationella och internationella nätverk och medverkar bland annat i den utvecklade tematiska samverkan som ingår i MSB:s ordinarie verksamhet. CERT-SE följer utvecklingen, uppdaterar och delar information, samt söker efter sårbara system för att skydda samhällsviktig verksamhet och finns tillgängligt för tekniskt stöd. CERT-SE sammanställer omvärldsbevakning med fokus på händelser relaterade till IT-säkerhet, som publiceras i ett veckobrev på cert.se.

Länk till CERT-SEKrisinformation upprätthåller en så kallad händelsesida med bekräftad information om det läget et cetera och har i denna händelse även ett särskilt fokus på barnperspektivet.

Krisinformation om Ukraina

 • Exempel på stöd

  MSB bistår med stöd till svenska aktörer på lite olika sätt. Mycket av det nationella stödet består i att stödja andra nationella aktörer som fått uppdrag via EU där MSB är EU:s kontaktpunkt genom EU:s civilskyddsmekanism.

  MSB stöttar Socialstyrelsen och andra svenska aktörer med att transportera patienter från Ukraina till Sverige och andra nordiska länder.

  Samt samverkar med Socialstyrelsen rörande transport och logistik kring donationer av sjukvårdsmateriel till Ukraina.

  MSB faciliterar och bistår med stöd till transporter till räddningstjänsten, trafiksektorn elföretag och energiföretag och läkemedel och sjukvårdsartiklar.

  Beredskap för att hantera andra civila konsekvenser av kriget som kan drabba Sverige vid brist på olika resurser.

  Transitboende på MSB:s skola i Revinge med kapacitet för 120 personer, som under några veckor fungerat som tillfälligt husrum för nyanlända flyktingar i väntan på att slussas ut i kommunerna.

  Stöd till Migrationsverket i form av stöttning av lägesbilder, GIS-expertis och kriskommunikatörer. Både GIS-stöd och kriskommunikatörer ingår i förstärkningsresurs för samverkan och ledning (FSOL).

  Transport och logistiklösningar för utskick av donerad utrustning till Ukraina och angränsande länder.

Stöd till andra länder

I MSB:s uppdrag ingår att stötta de länder som drabbats av kriser och katastrofer runt om i världen. Det betyder att vi samarbetar med ansvariga myndigheter i andra länder så att de har bättre förutsättningar för att hjälpa människor som drabbas av krig, katastrofer och kriser.

Nedan följer en beskrivning av vad MSB gör för att stödja de länder som drabbats av kriget i Ukraina.

 • MSB:s stöd i Ukraina

  Flerårigt engagemang i Ukraina

  Under flera år har MSB samarbetat med Ukrainska myndigheter inom området krisberedskap och katastrofhantering på olika sätt:
  MSB bidrar i EU Advisory Mission to Ukraine (EUAM Ukraina) som handlar om att hjälpa ukrainska myndigheter att reformera den civila säkerhetssektorn. I denna insats ingår svensk personal från flera olika myndigheter.

  Humanitärt stöd till Ukraina

  De humanitära behoven i Ukraina är mycket stora. MSB tar emot ett stort antal förfrågningar och samverkar med FN, inom EU och med andra svenska myndigheter för att prioritera så att det svenska stödet ger ett så tydligt mervärde som möjligt.

  Ukrainska myndigheter har efterfrågat samordnat stöd från EU:s medlemsstater, via EU:s civilskyddsmekanism, däribland experter, brandbekämpningsutrustning, fordon, sjukvårdsartiklar, tält med mera.

  Boende och stöd till flyktingar

  Inom MSB bedömer vi löpande nya förfrågningar rörande boende och stöd till flyktingsituationen. I ett samarbete med FN:s flyktingorgan, UNHCR, har vi också genomfört en insats med utrustning och personal för att bygga ett tillfälligt flyktingboende för ca 200 personer nära gränsen till Slovakien/Ungern. 

  Brandsläckningsutrustning

  Sverige har genom MSB levererat stöd i form av brandbekämpningscontainrar som innehåller nödvändig utrustning för att släcka stora bränder. Dessutom har MSB stöttat räddningstjänster att donera fordon och materiel till Ukraina.

  Koordinerat stöd från energisektorn

  MSB stödjer energisektorn att förmedla komponenter som stöd till Ukraina för att minska sårbarheten i energitillförseln.

  Sjukvård: Utrustning och läkemedel

  MSB samverkar med Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten i syfte att kunna svara upp på de stora behov av sjukvårdsutrustning och läkemedel som finns i Ukraina. Ett flertal transporter med sjukvårdsmateriel, medicinskteknisk utrustning och läkemedel har anlänt till Ukraina genom detta samarbete.

  Medicinsk personal

  MSB har under två månader haft ett  medicinskt team för EUAM (EU Advisory Mission to Ukraine) på plats i Polen, för att stödja EU:s gränsövervakning i Ukraina i sjukvårdsrelaterade frågor. Teamet har avslutats men ytterligare stöd till EUAM planeras då insatsen håller på att återetablera sig i Ukraina.

  MSB har också genomfört en medicinsk instruktörsutbildning i Lviv i västra Ukraina. Utbildningen resulterade i 15 färdigutbildade instruktörer inom akut livräddande traumavård. Dessa instruktörer är främst organiserade i frivilliga civilsamhällesorganisationer och planerar att inom de närmsta veckorna utbilda hundratals civila över stora delar av Ukraina.

  Medicinska transporter

  MSB har ställt en medevac-resurs (medicinsk evakuering med flyg) till förfogande och för dialog med Socialstyrelsen, Migrationsverket och regioner om aktuella förfrågningar från länder som ser behov av detta, däribland Polen.

  Sverige har erbjudit platser till patienter från Ukraina och MSB koordinerar vid behov insatserna så att patienter får möjlighet till vård på sjukhus i landet. Flera patienter har tagits omhand i Sverige inom ramen för detta samarbete.

 • MSB:s stöd i Moldavien

  Moldavien är ett land utanför EU som har en lång gräns mot Ukraina. De hanterar just nu en stor utmaning i att ta emot alla flyktingar som kommer på grund av kriget.

  Bedömningsexperter

  MSB har lång erfarenhet av att bedöma katastrofers omfattning och planera och koordinera stöd till ett land som drabbats av en katastrof eller kris. Med denna erfarenhet i ryggen så har MSB haft ett bedömningsteam i Moldavien i syfte att på plats bedöma läget gällande flyktingströmmarna in i Moldavien och tänkbara konsekvenser av händelseutvecklingen. Sverige har genom MSB också haft en expert i EU:s bedömningsteam på plats.

  Boende och stöd till flyktingar

  Sverige har genom MSB bistått via EU:s civilskyddsmekanism i att leverera tält och generatorer för tillfälligt flyktingmottagande i Moldavien.

 • MSB:s stöd till Polen

  Polen är det land inom EU som tagit emot flest flyktingar från Ukraina. MSB bedömer löpande inkommande förfrågningar från Polen för att bidra till att möta deras behov av stöd i det arbetet. Det stöd som EU förmedlar till Ukraina genomförs delvis med Polen som bas eller transitland i nuläget. EU har bl.a. upprättat omlastningsplatser i Polen där transporter till Ukraina hanteras.

  Sverige har genom MSB stöttat EU:s bedömningsteam på plats i Polen. EU:s bedömningsteam (EUCPT) har till uppgift att koordinera inkommande hjälp, skapa kontakter med lokala myndigheter och andra hjälporganisationer, rapportera om läget tillbaka till EU, bedöma tänkbara konsekvenser av händelsen.

  MSB bedömer ständigt inkommande förfrågningar för att se om det finns möjlighet att stödja Polen.
  Det finns en framåtsyftande planering på ytterligare materiella och personella insatser med fokus på Ukraina och Polen där vi bedömer att vi kan göra störst nytta med våra insatser närmsta tiden.

 • MSB:s stöd till Slovakien

  Precis som i Moldavien och Polen ovan så har Sverige genom MSB stöttat EU:s bedömningsteam på plats i Slovakien. EU:s bedömningsteam (EUCPT) har till uppgift att skapa kontakter med lokala myndigheter och andra hjälporganisationer, rapportera om läget tillbaka till EU, bedöma tänkbara konsekvenser av händelsen och koordinera inkommande hjälp.

  MSB bedömer ständigt inkommande förfrågningar för att se om det finns möjlighet att stödja Slovakien

   

Stöd till internationella organisationer

MSB har ett mångårigt samarbete med flertalet internationella organisationer. Inom FN och EU har MSB möjlighet att stötta upp i både fältkontor och huvudkontor när läget blir extra ansträngt.

För OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, deltar MSB i en stor civil insats som ska observera och rapportera om situationen i Ukraina längs konfliktlinjer, brott mot överenskommelser kring vapenstillestånd och göra dialog mellan parterna möjlig.

Där har MSB också bidragit med en säkerhetsanalytiker i Wien som arbetar med säkerhet kopplat till nationell personal som är kvar i landet. Behov av stöd kommer ligga kvar under en längre tid och ytterligare stödinsatser planeras.

Vi har gått vidare med flertalet nomineringar av experter till EU:s civilskyddsteam samt till olika FN-organ som OCHA, UNFPA, WFP samt Unicef.

Fakta om EU:s civilskyddsmekanism

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att vi både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

Vi följer den pågående utvecklingen som sker med anledning av invasionen i Ukraina.  Det gör vi bland annat genom att samverka med andra myndigheter som Socialstyrelsen rörande transport och logistik kring donationer av sjukvårdsmateriel till Ukraina.

Vi står också redo att öka stödet till Ukraina för att stärka civilskyddet ifall de ukrainska myndigheterna efterfrågar det.

Läs mer om EU och civilskyddssamarbetet Läs mer om EU Civil Protection Mechanism på europa.eu

Senast granskad: 3 juni 2022

Till toppen av sidan