Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:05

Totalförsvarsplanering och näringslivssamverkan i fokus på Chefsforum civil beredskap

Två gånger om året samlas avdelningschefer, eller motsvarande, på beredskapsmyndigheterna till Chefsforum civil beredskap (CCB). MSB planerar och leder mötena men agendapunkterna tas fram tillsammans med beredskapsmyndigheterna utifrån aktuella behov.

– Det är viktigt att vi möts på chefsnivå och får möjlighet att diskutera viktiga frågor som ingen av oss kan lösa enskilt i den egna myndigheten. Det är också inriktningen från våra myndighetschefer. För varje möte blir det mer och mer tydligt att vi bara kan bygga en stark civil beredskap och förbereda för totalförsvaret när vi gör det tillsammans. Det är därför värdefullt att även Försvarsmakten bjuds in och deltar, säger Annika Elmgart, avdelningschef på MSB och värd för chefsforumet.

Vid mötet den 29 - 30 mars låg fokus på viktiga gemensamma planeringsfrågor, bland annat totalförsvarsplanering ur både nationellt och regionalt perspektiv där geografiskt områdesansvar möter beredskapssektorsansvaret. Ett pass belyste också hur ett svenskt Natomedlemskap skulle påverka planeringsprocesserna inom civil beredskap. Andra dagen fokuserade på samverkan med näringslivet samt säkra kommunikationer.

– Det har varit intressanta pass och viktiga diskussioner. Och att bara lyssna till kollegor från andra myndigheter är kunskapshöjande i sig, säger Patrik Salino, Migrationsverket.

När geografiskt områdesansvar möter beredskapssektorsansvar

– En fråga som verkligen ingen kan lösa på egen hand handlar om hur vi får till en samlad planering, inte minst för totalförsvaret som helhet, som genererar konkreta åtgärder i verksamheterna, samtidigt som vi värnar våra samlade resurser, säger Annika Elmgart.

Därför fokuserade ett av huvudpassen på att diskutera gemensamma problembeskrivningar och hitta vägen framåt kring hur vi omhändertar att myndigheterna har varierande förutsättningar och behov för att vi ska kunna bygga en stark civil beredskap. En del myndigheter finns representerade regionalt, en del är inte det. Beredskapssektorer täcker in många områden men inte alla samhällsviktiga funktioner. Och det mesta vi planerar för och hanterar i vardagen berör flera områden i samhället och tar inte hänsyn till avgränsningar i sektorer.

Mellersta Civilområdet och Militärregion Mitt presenterade det pilotarbete som genomförs för att komma framåt i planeringen tillsammans med övriga civilområden och de beredskapssektorsansvariga myndigheterna och MSB. Fokus för arbete är att bli så konkreta som möjligt för att se hur planeringsprocesserna kan och behöver utvecklas så de blir så effektiva och ändamålsenliga som möjligt.

– Vi utgår från behoven för att försöka komma till konkreta åtgärder i verksamheten och inte fastnar i att bara prata om till exempel mötesstrukturer. Eftersom vi har så olika förutsättningar för olika myndigheter och i olika delar av landet så är vi övertygade om att vi bara kommer komma framåt när vi börjar i det konkreta. Vi måste prova oss fram, säger Richard Boman kanslichef för Mellersta Civilområdet.

– För att kunna möta de varierande behoven så har de sex civilområdescheferna bland annat har gett oss inriktningen i detta pilotarbete att fokusera på vad som kan vara civilområdesgemensamt och vad som behöver har särskilda lösningar i olika regioner. Vi provar oss fram och kommer utvärdera vart efter, säger Richard Boman.

Myndigheters olika förutsättningar kräver mod att prova sig fram

Ytterligare en dimension är den verksamhet som representeras av beredskapsmyndigheter som inte ingår i en beredskapssektor. Skolverket är en sådan myndighet.

– Inom vårt ansvarsområde finns de samhällsviktiga verksamheterna utbildning och barnomsorg. Men det är kommunerna och aktörer i privat regi till exempel friskolor som ansvarar för själva driften av förskolor och skolorna under höjd beredskap. Vi kan stötta i principiella frågor för kommunerna rörande exempelvis krigsplacering av lärare eller vägleda i skolors prioriteringar under höjd beredskap. För oss är det centralt att vi som beredskapsmyndighet på området få en tydligare roll i fler nätverk med andra beredskapsaktörer. Detta för att säkerställa att de samhällsviktiga verksamheterna utbildning och barnomsorg i det civila försvaret lyfts, säger Susanne Hedlund, Uppdragsledare på Skolverket.

En återkommande reflektion under CCB var att vi inte kan tänka ut alla lösningar utan att många av dem kommer vi hitta när vi börjar arbeta och provar oss fram.

– Därför tycker jag det är så viktigt att vi hjälps åt att fostra en kultur av att våga ta initiativ, säger Stefan Hector, Polismyndigheten. Är vi rädda för att göra fel kommer vi aldrig att komma igång. Vi måste verkligen prova oss fram tillsammans.

Nu fortsätter arbetet i olika forum, i olika konstellationer och på olika nivåer under det kommande halvåret. Nästa CCB genomförs i oktober.

Richard Boman från Mellersta Civilområdet och Görgen Karlehav från Militärregion Mitt presenterade det pilotarbete som genomförs för att komma framåt i planeringen tillsammans med övriga civilområden och de beredskapssektorsansvariga myndigheterna och MSB.
Publicerad: 31 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:05

Senast granskad: 31 mars 2023

Till toppen av sidan