Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:46

Ny manual för bekämpning av oljeutsläpp - även på strand

Oljeutsläpp från fartygsolyckor till sjöss kan orsaka stora konsekvenser för miljö och samhälle. Om och när oljeutsläpp når strand blir kommunal räddningstjänst involverad i hanteringen. Nu finns en ny manual för bekämpning av oljespill både till sjöss och på strand.

Den 18 mars 2021 antar HELCOM (det styrande organet för den så kallade Helsingforskonventionen där nio östersjöstater och EU ingår) en ny bekämpningsmanual som fungerar som praktisk vägledning för alla aktörer som behöver planera för att tillsammans kunna hantera en eventuell olycka med oljeutsläpp till sjöss.

Nytt är att man har slagit samman manualens separata volymer för bekämpning till både sjöss och på strand till en enda manual. Syftet är att harmonisera och underlätta samverkan mellan aktörer på land och hav. Manualen har också blivit mycket mer användarvänlig, säger Sonja Dobo, MSB:s samordnare för oljeskadeskydd.

Kustkommuner måste planera

Östersjön, Västerhavet, Öresund och Bälten tillhör de mest trafikerade havsområdena i världen. Varje dygn är i genomsnitt över 2000 fartyg i rörelse på Östersjön, varav en fjärdedel är tankfartyg.

Enligt regeringens transportgodsstrategi ska en överflyttning av godstransporter ske från väg till järnväg och sjöfart. Sjöfarten förväntas därmed öka även i inre vattenvägar och de stora insjöarna, vilket påverkar risken för olyckor.

För varje kommun vid statligt vatten finns en risk att drabbas av föroreningar från sjöfarten, säger Sonja Dobo. Enligt lagen om skydd mot olyckor ställs därmed också krav på planering för hanteringen av sådana olyckor. Dessa vidsträckta och komplexa sällanhändelser vinner på att planeringen och förmågan skapas gemensamt i länet eller regionen. HELCOM-manualen ger ett viktigt stöd till den internationella dimensionen av planeringen och leder till ökad likriktning som förenklar samverkan mellan länderna.

Samarbetet över gränser avgörande

En olycka ställer krav på omfattande samverkan mellan t.ex. kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, privat- och frivilligsektor och ibland även internationella aktörer.

Stora oljeutsläpp är utpräglade samverkansolyckor som kräver både expertkompetenser och specialutrustning. Olyckan pågår under lång tid och många aktörer bidrar och ansvarar för att lösa uppgiften tillsammans.

Förmåga till övergripande ledning och samarbete över organisatoriska och geografiska gränser kommer att sättas på prov. Vid riktigt stora utsläpp blir MSB:s nationella förstärkningsresurser snabbt otillräckliga och man måste fylla på med internationellt stöd. Den dimensionen behöver därför också ingå i landsidans planering, slår Sonja Dobo fast.

Öva enklare och oftare!

Den nya manualen innehåller ett nytt övningsramverk och ger bra stöd för samverkansövningar. Det är sannolikt att manualen får påverkan långt utanför Östersjöregionen, både inom och utanför EU. Öva är ett bra sätt att förbereda sig, få kunskap om grannländers förmåga och vad de kan bidra med i hanteringen av ett oljeutsläpp. Sverige har lett och drivit övningsarbetet i HELCOM i samarbete mellan MSB, KBV och FOI.

Vi tycker att aktörerna på landsidan regelbundet borde öva i samverkan över sektors- och geografiska gränser, säger Sonja Dobo. Enkla table-topövningar kostar lite i form av planering och genomförande, men ger ofta väldigt mycket tillbaka i form av kompetensutveckling, nätverkande och bättre planer. HELCOM-manualen är ett bra komplement till MSB:s befintliga övningsstöd.

Dags för landkrabbor att förbereda sig

Varje år genomförs HELCOM:s regionala övningar inom BALEX-serien som en del i arbetet med att förbereda medlemsstaterna i regionen för olyckor till sjöss med oljespill.

Aktörerna med ansvar till sjöss har övat ihop i decennier och skapat välfungerande rutiner för internationell samverkan. Nu behöver ”landkrabborna” jacka in i det och samverka över gränserna både med aktörerna till sjöss och på land, avslutar Sonja Dobo.

Publicerad: 19 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:46

Senast granskad: 19 mars 2021

Till toppen av sidan