Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:09

Nya föreskrifter för tydligare kommunala handlingsprogram enligt LSO

Nya föreskrifter för innehåll och struktur av kommunala handlingsprogram är beslutade. Handlingsprogrammen ska bli tydligare, hålla högre kvalitet och vara jämförbara, till förmån för både kommunerna och MSB som tillsynsmyndighet. Kommunerna behöver anta nya handlingsprogram senast 1 januari 2022.

Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska handlingsprogrammen omfatta skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Idag ser handlingsprogrammen olika ut i olika kommuner. Genom de nya föreskrifterna kommer handlingsprogrammen att följa en och samma struktur.

Det blir en förändring för flera av kommunerna som av tradition även lagt in uppdrag utanför LSO i handlingsprogrammen.

– De andra uppdragen menar vi att de givetvis ska fortsätta med. Vi är övertygade om att det är nödvändigt och bra att samordna LSO-frågorna med annat trygghets- och säkerhetsarbete, exempelvis uppdrag inom krisberedskap eller suicid. Men det får alltså formellt sett styras genom andra dokument, säger Sandra Danielsson, projektledare för arbetet på MSB.

Hon fortsätter:

– Responsen har varit positiv men man menar att det kommer ta en del tid att ställa om. Vi hoppas i förlängningen på att denna reglering gör att kommunernas verksamheter blir effektivare genom mer systematiska arbetssätt.

Regleringen är en del av ändringarna i LSO som ger MSB och kommunerna förutsättningar att tillsammans bättre förebygga och hantera olyckor med samma höga kvalitet i hela landet. Målet är ett mer tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Handlingsprogrammen fungerar också som ett av de viktigaste underlagen i tillsynen över kommunerna, som MSB sedan 1 januari 2021 ansvarar för.

Stöd i framtagandet av handlingsprogrammen

MSB har även tagit fram stöd för kommunerna i deras framtagande av handlingsprogrammen:

 • Handbok – som stöd i hur regleringen ska tillämpas
 • Fördjupningsrapport – nationell beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats
 • Fördjupningsrapport – förmåga till räddningsinsats

Regleringen träder i kraft 21 juni och kommunerna behöver anta nya handlingsprogram senast 1 januari 2022.

Presentation av nya föreskrifter 14 juni

Den 14 juni bjuder MSB in till en digital presentation av de beslutade föreskrifterna. Informationstillfället riktar sig till anställda i kommunerna som tar fram och hanterar kommunala handlingsprogram enligt LSO. Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig till presentationen av nya föreskrifter om innehåll och struktur i kommunala handlingsprogram enligt LSO

 • Bakgrund till regleringen

  Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom ledning.

  En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande förslag.

  Regeringen överlämnade i juni 2020 en proposition till justerad lag om skydd mot olyckor till riksdagen, som den 21 oktober beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde ikraft 1 januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft 1 januari 2022.

  MSB fick med anledning av ändringar i LSO bemyndigande att utfärda fyra föreskrifter gällande:

  • Innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram (beslutad 2021-06-01)
  • Ledning av kommunal räddningstjänst (beslutas under juni månad)
  • Undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats (beslutas hösten 2021)
  • Planering och utförande av kommunal tillsyn enligt LSO (beslutas hösten 2021)
Publicerad: 10 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:09

Senast granskad: 10 juni 2021

Till toppen av sidan