Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:15

Så når MSB personer över 80 år

Här redovisas det arbete som görs för att identifiera informationsbehovet hos de som är 80 år eller äldre.

Kantar Sifos coronabarometer, som MSB köper rapporter från, baseras på intervjuer i undersökningsföretagets onlinepanel. Mätningarna har gjorts sedan den 21 mars med cirka 100 intervjuer dagligen och är ett verktyg för att kunna följa upp det myndighetsgemensamma informationsarbetet.

Kantar Sifos webbaserade undersökning inkluderar allmänheten upp till 79 år. För att även undersöka vilka behov och utmaningar som finns hos den äldre målgruppen, har MSB beställt en kompletterande telefonundersökning som inkluderar personer över 80 år. Även denna undersökning genomförs av Kantar Sifo. 

Samverkan med organisationer, föreningar och frivilliga

MSB har i uppdrag att se till att alla i Sverige, oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion, språkkunskaper eller funktionsvariationer, får samordnad och aktuell information med anledning av det nya coronaviruset. MSB har kontakt med en rad organisationer som både kan hjälpa oss förstå vilka behov och utmaningar olika målgrupper har samt stödja oss i arbetet med att nå ut med information. Sedan tidigt i våras görs bland annat regelbundna mejlutskick med aktuell och bekräftad information om pandemin till flera pensionärsorganisationer.

Det breda samarbetet med civilsamhället är avgörande för att nå ut med information till så många som möjligt och för att få signaler om behov eller svårigheter för olika målgrupper.

Informationsarbetet med anledning av covid-19

MSB fick i mars 2020 i uppdrag av regeringen att säkerställa att myndigheternas information, med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset, är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut den informationen. Informationsarbetet omfattar allt från regelbunden annonsering i TV, morgonpress, lokal- och gratistidningar till digital annonsering via sociala medier.

Även den myndighetsgemensamma plattformen krisinformation.se, som MSB tillsammans med 1177.se ansvarar för, är effektiv för att kanalisera aktuell och bekräftad information om covid-19 till allmänheten. 1177 och informationsnumret 113 13 kompletterar webbplattformarna och har haft rekordmånga inkommande samtal, i synnerhet under våren och försommaren.

En annan del av informationssatsningen har varit att nå ut med information via de nationella presskonferenserna, som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB tillsammans arrangerat. Mätningar som gjorts visar att presskonferenserna i hög grad följts av den äldre målgruppen och därav en relevant kanal för att nå de som är över 80 år.

För att följa upp hur väl informationen om det nya coronaviruset når ut till de äldre, genomförde MSB i april 2020 en kompletterande undersökning, som omfattade människor i åldern 70-89 år. Syftet med undersökningen var att fånga upp attityder och utmaningar i åldersgruppen som var viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta kommunikationen.

Gemensamt för de intervjuade var att samtliga hade tagit till sig av informationen och följde myndigheternas rekommendationer. Den största svårigheten var, enligt deras svar, att inte kunna träffa sina barn och barnbarn samt det svåra i att ingen kan veta när pandemin är över.

Forskning om äldres syn på risker

MSB finansierar behovsinriktad forskning möjlig att tillämpa i samhället, det vill säga forskning som utgår från ett samhällsbehov och som på sikt kan leda till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter. Ett av de forskningsprojekt som finansieras av MSB undersöker hur äldre personer ser på risker i sin vardag, vilken beredskap de har och hur de hanterar kriser. I studien har 2 000 personer över 70 år djupintervjuats och forskarna kommer att göra en uppföljande studie under hösten 2020. Projektet "Effektivare åtgärder genom ökad förståelse för den äldres syn på risker" leds av Johanna Gustavsson på Karlstads Universitet.

MSB:s forskning inom civilt försvar, samhällsviktig verksamhet och krisberedskap

Publicerad: 11 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:15

Senast granskad: 13 oktober 2020

Till toppen av sidan