Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:15

Så jobbar MSB för att lyssna på de äldsta

Med anledning av kritik om åldersdiskriminering i den coronabarometer som MSB har redovisat varje vecka sedan april, redovisas här det arbete som görs för att identifiera informationsbehov i den äldsta åldersgruppen.

Kantar Sifos coronabarometer, som MSB köper rapporter från, baseras på intervjuer i undersökningsföretagets onlinepanel i åldrarna 18-79 år. Mätningarna har gjorts med cirka 100 intervjuer dagligen sedan 21 mars och är ett verktyg för att kunna följa upp det myndighetsgemensamma informationsarbetet.

MSB gör kompletterande mätningar inom olika områden, bland annat för att undersöka den äldre målgruppens behov och utmaningar. Därför kommer vi att beställa en kompletterande telefonundersökning för att ta reda på om svar från människor äldre än 80+ år skiljer sig från åldersgruppen 65-79 år, den äldsta åldersgruppen i undersökningsföretagens webbpaneler.

Samverkan med organisationer, föreningar och frivilliga

MSB har i uppdrag att se till att alla i Sverige får samordnad och aktuell information med anledning av det nya corona-viruset oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion, språkkunskaper eller funktionsvariationer. Därför har MSB kontakt med en rad organisationer som både kan hjälpa oss förstå veilka behov och utmaningar olika målgrupper har, och stödja informationsarbetet till exempel i egna tidningar och andra kanaler. Det breda samarbetet med civilsamhället är avgörande både för att nå ut med information till så många som möjligt, och för att få signaler om svårigheter eller behov.

Vi har bland annat sedan tidigt i våras gjort regelbundna mejlutskick med aktuell och bekräftad information om pandemin till flera pensionärsorganisationer och är mycket tacksamma för det stöd vi får av dem.

Uppföljning av informationsarbetet

Informationsarbetet omfattat regelbunden annonsering i TV, morgonpress, gratistidningar samt tidningar som vänder sig till pensionärer. Mätningar som vi gör för att följa upp informationsinsatsen har visat att de pressträffar som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har arrangerat och som direktsänts bland annat i SVT, har följts i hög grad av den äldre målgruppen.

För att följa upp hur väl informationen når ut till de äldre genomförde MSB i april en kompletterande undersökning som omfattade människor i åldern 70-89 år. Syftet med den undersökningen var att fånga upp attityder och utmaningar i gruppen som var viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta kommunikationen.

Sociala medier och telefonstöd

Informationsinsatsen använder även sociala medier, mot bakgrund av att alla åldrar numera använder plattformar som Facebook, Twitter, YouTube och Instagram m fl. Även många av de äldsta använder internet frekvent och i åldersgruppen 65+ ökar användningen av Facebook så att ungefär hälften besöker plattformen varje vecka eller oftare. Därför är även den myndighetsgemensamma plattformen krisinformation.se (som MSB ansvarar för), tillsammans med 1177.se effektiva för att kanalisera aktuell och bekräftad information om covid-19 till allmänheten. 1177 och informationsnumret 11313 kompletterar webbplattformarna och har haft rekordmånga inkommande samtal i synnerhet under våren och försommaren.

Forskning

MSB finansierar forskning kring äldre personers upplevelse av risk och psykisk hälsa under covid-19 vid Karlstad universitet. I studien har 2 000 äldre över 70 år djupintervjuats, och forskarna kommer att göra en uppföljande studie i höst. Resultatet från forskningen är också något som MSB har nytta av för att förstå de utmaningar som de äldre har.

Publicerad: 11 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:15

Senast granskad: 11 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan